ZOZ

ID50636 Právo volit do zastupitelstva kraje má občan České republiky, který:

ID50633 Přenesená působnost územních samosprávných celků je:

ID50622 Kandidát do zastupitelstva obce může kandidovat:

ID50634 V obcích, městských obvodech a městských částech, kde není zřízena funkce tajemníka plní úkoly vedoucího úřadu:

ID50623 Nicotný správní akt je takový správní akt:

ID50628 O zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem rozhoduje

ID50632 Neprokázal-li úředník v zákonem stanovené lhůtě zvláštní odbornou způsobilost:

ID50625 V zákoně o volbách do zastupitelstev obcí je obsažena právní úprava voleb:

ID50624 Správní soudnictví v ČR vykonávají:

ID50630 Při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím je povinný subjekt povinen poskytnout všechny informace: