varianta 1

ID54372 Vyberte kombinace vlastností typických pro r-stratégy:

ID54373 Areálem druhu označujeme

ID54371 Ekologická nika vypovídá o

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá

ID54374 Ze slunečního záření dopadajícího na vegetaci je přibližně

ID54369 Vyberte skupinu obsahující pouze záporné interakce

ID54366 Jako hybridní zónu označujeme

ID54377 Edafickými klimaxy jsou

ID54375 Primární sukcese popisuje

ID54364 Eurytermní druhy