varianta 2

ID54387 Realizovaná nika je

ID54392 Populace s převahou natality a emigrace nad mortalitou a emigrací

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena

ID54398 Sekundární sukcese popisuje

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54389 Ekotonem nazýváme

ID54391 Mezi obvyklé parazitoidy lesních ekosystémů patří

ID54388 Edafickými klimaxy jsou