varianta 2

ID54392 Populace s převahou natality a emigrace nad mortalitou a emigrací

ID54382 Lokální diverzita zahrnuje

ID54391 Mezi obvyklé parazitoidy lesních ekosystémů patří

ID54390 Klimatickými klimaxy jsou

ID54387 Realizovaná nika je

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena

ID54381 Jako endemit označujeme

ID54383 Specializace popisuje

ID54389 Ekotonem nazýváme

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme