Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5835 Jakou jednotku má ergie, práce, teplo?

ID5868 Klidová hmotnost protonu v jednotkách u ?

ID5879 Planckova konstanta v jednotkách J.s ?

ID5837 Jakou jednotku má kmitočet?

ID5853 Kmitočet se udává v jednotkách …

ID5878 Molární (univerzální) plynová konstanta v jednotkách J.mol-1.K-1 ?

ID5876 Boltzmannova konstanta v jednotkách J.K-1 ?

ID5883 Hmotnostní jednotka v jednotkách kg ?

ID5886 Permeabilita vakua v jednotkách H.m-1 ?

ID5889 Elementární náboj v jednotkách C ?